พลาสติกไม่ได้ร้ายถ้าใช้เป็น - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
พลาสติกไม่ได้ร้ายถ้าใช้เป็น

เวลา : 7.21 นาที

“พลาสติกลดได้แต่เลิกไม่ได้!”
อาจฟังดูขัดแย้งกับกระแสสังคมในปัจจุบันเพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเรื่องพลาสติกและการจัดการขยะ คุณสมบัติและวิธีการจัดการกับพลาสติกทั้งที่ยังไม่เป็นขยะและที่กลายเป็นขยะไปแล้วอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหนึ่งในทางแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องจากตัวเราเองเสียก่อน

ไปฟัง ดร.สิริยุภา เนตรมัย อาจารย์จากกลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาบอกถึงคุณสมบัติที่ดีของพลาสติกและหลักการ 4R คือ Remove, Reduce, Reuse และ Recycle ที่นอกจากจะใช้กับพลาสติกแล้วยังสามารถใช้จัดการขยะประเภทอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วย

เนื้อหารายการ
00.21   คุณสมบัติของพลาสติก
01.41   การจัดการพลาสติกด้วยหลักการ Remove / Reduce / Reuse
03.42   การทิ้ง / การแยกขยะ / หลักการและขยะ Recycle
05.18   ขยะที่ Recycle ไม่ได้
05.50   Biodegradable plastic พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
06.32   พลาสติกลดได้...เลิกไม่ได้

 

 ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://science.mahidol.ac.th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved